SPECIALNI PEDAGOG

Specialni pedagog je usposobljen za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vodenje različnih oblik vzgojno izobraževalnega, rehabilitacijskega, preventivnega, vzgojno-kompenzacijskega ter svetovalnega dela s posamezniki in skupinami oseb s posebnimi potrebami ter za svetovanje strokovnim delavcem ter staršem ali rejnikom oseb s posebnimi potrebami v vseh starostnih obdobjih.

Specialni pedagog v zdravstvu :

 • Ugotavlja/oceni raven razvojnih ali učnih dosežkov obravnavanega posameznika.
 • Oceni razmerje med (učnimi) dosežki in ugotovljenimi intelektualnimi sposobnostmi obravnavanega posameznika.
 • Ugotovi/oceni eno ali več področij, ki so ovira za sodelovanje v vzgojno izobraževalnem procesu, skupini, domačem okolju,....
 • Opredeli raven prilagojenega (adaptivnega vedenja), samostojnosti , funkcionalnega znanja.
 • Predlaga prilagoditve in način izvajanja prilagoditev znotraj vzgojno izobraževalnega procesa.
 • Svetuje staršem (prikaz načina učenja doma, spodbujanja , poučevanja, spreminjanja vedenja..).
 • Sodeluje z ostalimi strokovnjaki, ki otroka obravnavajo (logoped, psiholog, socialni delavec); je član celotnega tima Centra za duševno zdravje.
 • Sodeluje z vzgojno izobraževalnimi institucijami, kamor je obravnavani posameznik vključen(vrtec, osnovna šola, srednja šola,...).
 • Izda pisni izvid za izbranega zdravnika, ki izda napotnico oz. delovni nalog.

 

PSIHOLOG/KLINIČNI PSIHOLOG

Večina staršev se s psihologom prvič sreča na preventivnem sistematskem psihološkem pregledu, kamor jih običajno ob 3.letu otrokove starosti napoti otrokov pediater. Namen teh pregledov je ocena ter pogovor s starši o otrokovem psihičnem, osebnostnem in govornem razvoju.

Sicer na CDZ delata psiholog in/ali klinični psiholog. Na osnovi pogovora, opazovanja in psiholoških testov ocenjujeta razvojne, duševne in vedenjske značilnosti otrok in mladostnikov. Na osnovi tega posredujeta svoje ugotovitve ter izvajata rehabilitacijske, svetovalne in psihoterapevtske postopke. Psiholog za razliko od kliničnega psihologa v tem procesu izvaja manj zahtevne psihodiagnostične ter svetovalne postopke.

Kadar obravnavata otroke, lahko svetujeta glede vzgoje in učenja staršem, vzgojiteljem in učiteljem. Pri različnih težavah na področju otrokovega psihičnega razvoja lahko uporabljata tudi psihoterapevtski pristop, ki je usmerjen k spreminjanju navad, obnašanja, izboljšanju razpoloženja, ipd. Diagnostično in terapevtsko delo psihologa in kliničnega psihologa je vpeto v sodelovanje z drugimi strokovnjaki - specialnimi pedagogi, logopedi, socialnimi delavci, zdravniki in drugimi strokovnjaki.

 

LOGOPED

Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja s preventivo, detekcijo, diagnostiko in rehabilitacijo težav v govorno-jezikovni komunikaciji.

Kdaj k logopeduč

 • ko vas skrbi karkoli glede otrokovega govorno-jezikovnega razvoja in komunikacije,
 • ko opazite, da ima otrok težave v govorno-jezikovni komunikaciji,
 • ko ste negotovi in potrebujete nasvet, kako vzpodbujati otrokov govorno-jezikovni razvoj in komunikacijo.

 

SOCIALNI DELAVEC

Delo socialnega delavca na CDZ je usmerjeno v zaščito in skrb za duševno zdravje otrok in družine v največji meri na področju:

1.dela z družino, ki skrbi za otroka s posebnimi potrebami:

 • pomoč družini in posameznim članom družine pri prepoznavanju socialne stiske in pri iskanju uresničljivih oblik pomoči;
 • socialne obravnave različnih vidikov aktualne družinske psihosocialne situacije in sociokulturnih razmer;
 • seznanitev staršev s pravicami, ki jih imajo v skladu z zakonskimi akti, pomoč pri vključevanju otrok v ustrezne oblike šolanja, sodelovanje z različnimi ustanovami na terenu.

2. delo z družinami socialno prikrajšanih in različno ogroženih otrok:

 • ustrezna podpora in pomoč družini pri urejanju neugodnih psihosocialnih razmer, sodelovanje z različnimi službami, kot so CSD, šolami, vrtci.