Na podlagi 20. člena Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana je direktor Zdravstvenega doma Ljubljana dne, 17. 1. 2020 sprejel:

HIŠNI RED ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA
I.
Zdravstveni dom Ljubljana (v nadaljevanju ZD Ljubljana) je javni zavod, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter druge dejavnosti, ki so določene z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana.

II.
Za dobro počutje in zagotavljanje nemotene zdravstvene obravnave so vsi zaposleni, pacienti in obiskovalci zdravstvenega doma dolžni spoštovati Hišni red Zdravstvenega doma Ljubljana.

III.
Zaradi varovanja premoženja, zaposlenih, pacientov, obiskovalcev in drugih prisotnih v prostorih zdravstvenega doma in varovanja zaposlenih pred fizičnimi napadi s strani pacientov ali obiskovalcev, poleg fizičnega varovanja v zdravstvenem domu uporabljamo tudi video nadzor s slikovnim snemanjem.

IV.
V primeru požara ali druge nesreče so vsi zaposleni in obiskovalci prostorov dolžni ravnati v skladu z ukrepi za zaščito zaposlenih, obiskovalcev in objekta ter upoštevati vsa navodila osebja zdravstvenega doma.

V.
Pravila obnašanja v ZD Ljubljana so:
- kulturna, prijazna in spoštljiva komunikacija / odnos;
- utišanje mobilnih telefonov in drugih mobilnih naprav (tablice,...);
- polglasno pogovarjanje v čakalnicah, ki ne moti dela v ambulantah;
- delovnega procesa ambulante se ne moti s trkanjem na vrata, počaka se, da zdravstveno kartico
prevzame medicinska sestra v čakalnici;
- pacienti, ki ne razumejo slovenskega (ali angleškega) jezika, si zagotovijo spremstvo prevajalca;
- gluhi in naglušni pacienti se zdravstvene obravnave udeležijo v spremstvu tolmača za znakovni jezik;
- izražanje zadovoljstva / nezadovoljstva z obravnavo s pomočjo anketnih vprašalnikov ali spletne ankete.

VI.
V ZD Ljubljana je prepovedano:
- vsakršno nasilno vedenje,
- vsakršno snemanje in fotografiranje brez predhodnega soglasja oz. privolitve,
- kajenje in uživanje alkohola ter drugih psihoaktivnih substanc,
- uničevanje opreme / inventarja,
- kraja tuje lastnine,
- vstop živalim, razen psa vodnika,
- vstop z rolerji, kolesi ali skiroji,
- nošenje in uporaba orožja (tudi nožev, razpršilnih sprejev...).

VII.
Vljudno vas prosimo, da se do vseh obiskovalcev ZD Ljubljana in vseh zaposlenih obnašate tako, kot bi vi želeli, da se drugi obnašajo do vas. V primeru kršitev hišnega reda bomo prisiljeni izvajati ukrepe prepovedi vstopa, odstranitev iz prostorov ZD Ljubljana in povračilo povzročene škode.

VIII.
Bodite uvidevni. Hvaležni vam bomo tako zaposleni kot drugi obiskovalci naše ustanove.

IX.
Hišni red začne veljati, ko ga sprejme direktor in je objavljen na spletni strani ZD Ljubljana in na vidnem mestu v enotah ZD Ljubljana.

Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
direktor ZD Ljubljana