Spoštovani,

v Zdravstvenem domu Ljubljana ponovno pričenjamo z izvajanjem vseh preventivnih zdravstvenih pregledov. Preventivni pregledi bodo potekali v skladu s posebnimi pogoji, ki preprečujejo širjenje epidemije COVID 19.
Na pregledu bomo obravnavali samo kandidate brez znakov okužbe dihal in brez stikov z okuženimi s COVID-19. Ob naročilu boste prejeli navodila za zaposlene, prosimo, da se jih držijo. Delo v ambulanti bo prilagojeno epidemiji, zato je nujno, da se zaposleni držijo dogovorjene ure pregleda, saj  bo vstop v zdravstveni dom  dovoljen le ob času naročenega pregleda. Za naročanje in dodatne informacije kontaktirajte ambulanto pooblaščenega izvajalca medicine dela v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Obvestilo za voznike
Od 18.5.2020 v Zdravstvenem domu Ljubljana ponovno opravljamo zdravstvene preglede voznikov.

Za naša pogodbena podjetja nudimo konzultacije:
- ZD Ljubljana - Center, Metelkova ulica 9: cmdps-center@zd-lj.si ter neda.dovjak@zd-lj.si in alenka.lestan@zd-lj.si
- ZD Ljubljana – Fužine, Preglov trg 14: cmdps-fuzine@zd-lj.si ter marijana.nadizar-cerar@zd-lj.si
- ZD Ljubljana - Šiška, Derčeva ulica 5: cmdps-siska@zd-lj.si in janez.strupi@zd-lj.si in neva.marusic@zd-lj.si
- ZD Ljubljana - Vič-Rudnik, Šestova ulica 10: cmdps-vic@zd-lj.si in alenka.vojvoda@zd-lj.si ter mateja.bukovec@zd-lj.si

Z namenom zaščite zaposlenih in obvladovanja epidemije COVID-19 ob ponovnem zagonu delovnih procesov delovnim organizacijam svetujemo upoštevanje navodil, ki jih je pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje za posamezne dejavnosti (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19), in naslednje splošne ukrepe:

PRIPOROČILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNIH DELOVNIH POGOJEV V ČASU EPIDEMIJE

Pred ponovnim zagonom proizvodnje oz. poslovanja je potrebno zagotoviti varne delovne pogoje za zaposlene in pripraviti načrt za pravilno ukrepanje v primeru potrjene okužbe s COVID-19 v podjetju.

Podjetjem svetujemo, v kolikor tega še niso naredila, da oblikujejo krizni tim, ki določa, uravnava in spremlja aktivnosti.

Delodajalec mora pred začetkom »vračanja na delo« na predlog strokovnega sodelavca in/ali specialista medicine dela označiti delovna mesta kjer obstaja zmerno tveganje za stik s potencialno COVID - 19 okuženimi osebami (sodelavci in/ali strankami).

Na teh delovnih mestih je potrebno izvesti reorganizacijo dela. V kolikor ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje najmanj 1,5 m je zaposlenim (in strankam) potrebno zagotoviti osebna zaščitna sredstva. Če se navedeni ukrepi ne morejo dosledno upoštevati, je s teh delovnih mest potrebno premestiti zaposlene, ki sodijo v skupino rizičnih delavcev zaradi zdravstvenih razlogov in/ali starosti.

1. UKREPI PRED PONOVNIM ZAGONOM PROIZVODNJE

a) Reorganizacija dela
Delovni proces je potrebno vnaprej načrtovati tako, da bo ves čas zagotovljena varna razdalja 1,5 m med zaposlenimi ter med zaposlenimi in strankami (tudi v času malice in prihoda na delo oz. odhoda domov).

Predlogi ukrepov:
- delo v »izolaciji« (brez kontaktov z drugimi) ali od doma;
- preprečevanje vstopa v podjetje osebam z znaki prehladnega obolenja ali vročino (merjenje temperature ob vhodu);
- preprečevanje gneče na vhodu v podjetje:
o drseči delovni čas,
o uvedba 30 - 60 minutnega premora med dopoldansko in popoldansko izmeno;
- redčenje števila zaposlenih v prostoru:
o uvedba dodatne izmene, zmanjšanje obsega proizvodnje,
o upočasnitev tekočih trakov in s tem zagotovitev ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom,
o zmanjševanje norme oz. hitrosti stroja tako, da bo stroj lahko posluževal le en delavec naenkrat;
- pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi;
- preprečevanje tesnih stikov med odmorom za malico:
o več terminov za malico,
o podaljšanje časa za malico,
o malicanje v pisarnah, proizvodnji (lunch paketi),
o prerazporeditev stolov v jedilnicah;
- ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine;
- omejevanje ne nujnih medsebojnih stikov (sestanki preko internetnih povezav in/ali omejevanje števila sestankov in udeležencev sestankov);
- prerazporeditev delovnih miz…

b) Higiena delovnega mesta in osebna higiena
Za zaposlene je potrebno pripraviti jasna navodila za higieno na delovnem mestu s poudarkom na rednem in doslednem umivanju rok, pravilni uporabi obraznih mask ter razkuževanju površin, ki se mora opraviti vsaj ob koncu vsake izmene. Za površine, ki se jih pogosteje dotika več oseb, svetujemo sprotno čiščenje z dezinfekcijskimi robčki.

Predlogi ukrepov:
- redno zračenje prostorov;
- redno čiščenje oz. razkuževanje površin (ne spregledati najbolj kritičnih točk – kljuke, tipkovnice, zvonci,…);
- uporaba kirurških ali pralnih mask;
- redno umivanje in razkuževanje rok;
- uporabo rokavic svetujemo le v primerih, kjer to zahteva proces dela:
o rokavic ne razkužujemo, saj lahko razkužilo poveča njihovo prepustnost,
o medtem ko jih nosimo, se z njimi ne dotikamo obraza,
o z istimi rokavicami ne delamo na različnih deloviščih,
o po uporabi jih odvržemo v koš, oziroma na dogovorjeno mesto.

c) Zagotovitev zaščitnih sredstev za izvajanje predvidenih ukrepov:
Za vse predvidene ukrepe je potrebno pravočasno zagotoviti potrebno zaščitno opremo, dezinfekcijska sredstva, kader in ostalo opremo.

d) Seznanitev zaposlenih z novim načinom dela
Zaposlene je potrebno še pred prihodom na delo seznaniti s spremembami in jim podati natančna navodila za delo v novih razmerah (oglasna deska, plakati, elektronska pošta, displej). Izobraževanje se ponovi prvi dan dela in to pred pričetkom dela. Poudarek naj bo na izobraževanju delovodij. Zaposleni morajo obvestiti svojega nadrejenega in ostati doma, če imajo znake bolezni dihal ali vročino.


2. AKTIVNOSTI, KI JIH JE POTREBNO IZVAJATI MED OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI

Informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, spremembah v organizaciji dela ter o odgovornem obnašanju na delovnih mestih mora potekati kontinuirano tudi po ponovnem zagonu dela.
Dosledno izvajanje ukrepov je potrebno redno (tudi večkrat dnevno) preverjati. Za preverjanje izvajanja ukrepov se imenuje odgovorno(e) osebo(e).
Povečevanje obsega proizvodnje oz. storitev mora potekati postopno ob upoštevanju trenutne epidemiološke slike, na podlagi katere se pred vsako načrtovano spremembo na novo oceni tveganje in pripravi nov načrt preventivnih ukrepov.

3. NAČRT UKREPANJA OB POTRJENI OKUŽBI ALI SUMU NA OKUŽBO V PODJETJU

Vsako podjetje mora pred ponovnim obratovanjem pripraviti načrt ukrepanja v primeru prisotnosti okuženega delavca na delovnem mestu, ki mora predvideti postopek izolacije obolele osebe, razkuževanje delovnega mesta obolele osebe (začasno zaprtje delovišča) in preverjanje kontaktov na delovnem mestu.

Bolnikove tesne kontakte na delovnem mestu se obvesti. Nadaljnja obravnava tesnih kontaktov bolnika je v pristojnosti epidemiologa OE NIJZ.

4. ODGOVORNOST

Odgovornost delodajalca je, da zagotovi varne pogoje dela za zagotavljanje zaščite zaposlenih pred okužbo s COVID -19 na delovnem mestu, dolžnost delavca pa, da ukrepe spoštuje. Delodajalec določi osebo odgovorno za izvajanje nadzora nad uvedenimi ukrepi in sankcije v primeru kršitve ukrepov. V primeru dokazane okužbe na delovnem mestu gre lahko tudi za t.i. poškodbo pri delu po navodilih ZZZS oz. za poklicno bolezen. O tem je potrebno seznaniti tudi delavce.