Sprejem bolnikov na urgenci v Ljubljani bo od 1. 9. 2022 tako kot doslej potekal v Splošni nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana (SNMP). Po triaži oziroma opredelitvi nujnosti bolnika, s strani triažne medicinske sestre in zdravnika, pa bodo zelo bolni pacienti takoj preusmerjeni v UKC Ljubljana. Doslej smo vse paciente obravnavali v SNMP-ju, najbolj bolni so bili nato napoteni v UKC Ljubljana, kjer so morali skozi ponovni triažni postopek in dodatno obravnavo. Z novim načinom dela bo huje bolnim pacientom omogočena hitrejša pot do zaključene obravnave, odpusta v domačo oskrbo ali sprejema v bolnišnico, saj jim bo prihranjena najprej obravnava na SNMP in nato še obravnava v UKC Ljubljana, kot je to veljalo do zdaj, ko je bila za huje bolne (rumena kategorija) obravnava dvostopenjska. Vsi pacienti bodo obravnavani v skladu s strokovnimi priporočili.

Sprememba je torej v tem, da bodo bolj ogroženi in nujni bolniki že takoj obravnavani pri ustreznem specialistu in ne zaporedno pri več zdravnikih, preden pridejo do tistega specialista, ki ga potrebujejo, to pa je v nujnih stanjih izjemnega pomena. Bolniki se bodo izognili dvojnemu (ali celo trojnemu) čakanju na pregled in izvide pri različnih zdravnikih in podvajanju različnih diagnostičnih preiskav. Bolnika tako postavljamo v središče obravnave. ZD Ljubljana bo v enoti SNMP enako kot doslej opravljal vse storitve, ki jih je dolžan izvajati in bo zagotavljal čim hitrejšo in ustrezno oskrbo pacientom, ki iščejo pomoč na SNMP-ju. Noben življenjsko ogrožen pacient ne bo ostal brez takojšnje zdravstvene storitve. Skupni čakalni čas posameznega pacienta (prej v SNMP-ju in nato v UKC Ljubljana ali s triažo takoj preusmerjen v UKC Ljubljana) se ne bi smel podaljšati.

Metodologija urgentnih centrov je bila sprejeta že pred leti na nacionalni ravni. Splošni dogovor za leto 2022 je skladno s tem na novo definiral področja dela urgentnih ambulant UKC Ljubljana in enote SNMP v okviru ZD Ljubljana tako, da je za ZD Ljubljana definiral naslednja področja:

  1. Triažo
  2. VUZ – vozilo urgentnega zdravnika (izvajanje nujnih intervencij na terenu)
  3. VDM – vozilo družinskega zdravnika (izvajanje neodložljivih hišnih obiskov)
  4. Enoto za hitre preglede z ustrezno zgolj osnovno laboratorijsko diagnostiko (obravnava bolnikov, ki ne potrebujejo razširjene laboratorijske in druge diagnostike, praviloma modro-zelene triažne kategorije po Manchesterskem triažnem algoritmu)
  5. Dežurno službo (izvajanje dežurne službe s strani zdravnikov družinske medicine v času dežurne službe).

UKC Ljubljana pa ima definirane urgentne ambulante na področju internistike, infektologije, nevrologije, ki sodijo po metodologiji UC v Enoto za bolezni, poleg urgentnih ambulant na področju kirurgije, ki sodijo po metodologiji UC v Enoto za poškodbe.

Podpiramo odločitev UKC Ljubljana o prilagoditvi organizacije dela in smo prepričani, da bodo ustrezno izvajali program, ki so ga glede nujnih bolnikov dolžni izvajati v obsegu in na način, kot jim je določen. Kot terciarna ustanova imajo veliko znanja in strokovnosti, da bodo vsi huje bolni dobili takojšnjo oskrbo, počakali pa bodo tisti bolniki, ki to glede na triažni postopek lahko. V ZD Ljubljana zaradi velikega pomanjkanja kadra lahko zagotavljamo storitve v obsegu, ki ga pogodbeno moramo ter kadrovsko in strokovno zmoremo. Prav tako podvajanje pregledov in triažiranja ni v našem skupnem interesu, saj si za naše bolnike vsi želimo zagotavljati hitro in strokovno ustrezno obravnavo.

ZD Ljubljana oziroma enota SNMP je tako kot doslej pripravljena priskočiti na pomoč, v kolikor bi UKC Ljubljana izrazil tovrstno potrebo in željo, dokler v celoti ne prilagodijo dela.