Norveški in EGP finančni mehanizem

Države članice EU in tri članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki niso članice EU, Islandija, Lihtenštajn in Norveška, sodelujejo na notranjem trgu, ki ga opredeljujejo t.i. »štiri svoboščine«: prosti pretok blaga, storitev, kapitala in oseb. Hkrati so Islandija, Lihtenštajn in Norveška vzpostavile Finančni mehanizem EGP za podporo socialne in ekonomske kohezije znotraj razširjenega EGP, Kraljevina Norveška pa je za podporo socialne in ekonomske kohezije namenila sredstva tudi v okviru Norveškega finančnega mehanizma.

Kljub velikemu napredku v Evropi v zadnjih letih, so razlike v gospodarskem razvoju in življenjskem standardu še vedno prisotne. Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) vključuje cilj za zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.


Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014


Nepovratna sredstva Norveškega finančnega mehanizma v vrednosti 800 milijonov evrov bodo za obdobje 2009–2014 dodeljena Bolgariji, Češki, Cipru, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji.

Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za Slovenijo vključuje dve programski področji:
•    »Pobude na področju javnega zdravja« in
•    »Integracija načela enakosti spolov in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja«.


Cilji programa za obe programski področji so:
•    izboljšanje javnega zdravja,
•    zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja,
•    enakost spolov,
•    spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.


Vir: http://norwaygrants.si


Vloga SVRK

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je nacionalni koordinator pomoči, ki jo Slovenija prejema od Evropske unije, in dvostranske pomoči držav članic EU.

SVRK v vlogi nacionalnega koordinatorja skrbi za načrtovanje in izvajanje programov pomoči. Koordinira nadzor nad izvajanjem in vrednotenjem projektov ter bedi nad porabo sredstev v državi prejemnici pomoči. 

Vir: http://www.svrk.gov.si

 

Projekt CPC+
 
Od 6. marca 2015 izvajamo projekt Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+). Projekt je financiran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014.

V projektu bomo nadgradili model celovite obravnave pacienta. V že obstoječe time referenčnih ambulant (zdravnik, diplomirana medicinska sestra in medicinska sestra ali zdravstveni tehnik) bomo vključili še patronažno medicinsko sestro in tako razširili populacijo obravnavanih pacientov še na paciente, pri katerih je dostopnost do osnovne zdravstvene oskrbe težja.

Razvili in verificirali bomo novi klinični poti za sodelovanje patronažnih medicinskih sester z referenčnimi ambulantami in obravnavo debelosti v referenčnih ambulantah. Pripravili in izvedli bomo nova izobraževanja za specializante družinske medicine, patronažne medicinske sestre in time referenčnih ambulant. Po zaključenih izobraževanjih bodo specializanti, patronažne medicinske sestre in timi referenčnih ambulant pridobljeno znanje preizkusili še v praksi. Za izobraževanje bolnikov bomo pripravili nov modul o zdravem življenjskem slogu in ga na delavnicah predstavili bolnikom. Izvedli bomo delavnice timskega pristopa k dolgoročni obravnavi debelosti.

O izsledkih projekta bomo v času trajanja projekta redno poročali. Informirali bomo splošno javnost in bolnike, za katere bomo pripravili različno promocijsko gradivo in objave v medijih. Domačo in tujo strokovno javnost bomo o poteku in izsledkih projekta obveščali na strokovnih srečanjih. Pripravili bomo spletno stran projekta, na kateri bodo vedno dostopne najnovejše informacije o poteku in izsledkih projekta. Vzpostavili bomo dostop do izobraževalnih vsebin in omogočili razvijanje tematskih socialnih mrež.

V vseh fazah projekta bomo celovito ocenjevali in nadzirali kakovost.

Projektni konzorcij sestavljajo naslednji partnerji:

  • Zdravstveni dom Ljubljana (nosilec projekta),
  • DNV GL Norveška (partner za zagotavljanje kakovosti),
  • Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta, Katedra za družinsko medicino (partner za strokovne vsebine in izobraževanje),
  • Mestna občina Ljubljana (partner za splošno ciljno javnost),
  • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (partner za strokovno ciljno javnost),
  • Zavod Prava poteza (partner za diseminacijo, organizacijo in komunikacijo s SVRK).