partnerji Zdravstveni dom Ljubljana- kot nosilec projekta CPC+, katerega glavni namen je vključevanje patronažne medicinske sestre, izvajanje edukacije bolnikov z dejavniki tveganja s pomočjo simulacij v SIM centru ter družinske obravnave debelosti.
partners

DNV- partner za zagotavljanje kakovosti.

 

partners Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani - partner za strokovne vsebine in izobraževanje.
partners Mestna občina Ljubljana - kot partner ima vlogo obveščanja javnosti o projektu in njegovih vsebinah.          
partners Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije - partner za strokovno in ciljno javnost.
partners

Zavod Prava poteza - partner za diseminacijo, organizacijo in komunikacijo s SVRK.

 

 

 

Zdravstveni dom Ljubljana je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod. Vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev želimo zagotavljati kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev. Naše poslanstvo je zdraviti v okviru doktrine in etike zdravstva tako v Mestni občini Ljubljana kot širše, saj s svojimi enotami pokrivamo tudi primestno in ruralno območje.


Temeljne vrednote Zdravstvenega doma Ljubljana so:

  •  visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,
  • dostopnost zdravstvenih storitev,
  • varnost pacientov in zaposlenih,
  • vlaganje v prenove objektov, sodobno opremo in aparature,
  • motivacija in stimulacija zaposlenih,
  • izobraževanje na vseh ravneh.


Vizija


V slovenskem zdravstvenem prostoru želimo biti prepoznavni po odličnosti, kakovosti in zglednem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva uporabnikov naših storitev. S podeljenim certifikatom za vodenje sistema kakovosti ISO 9001:2008 in akreditacije DIAS, našim pacientom zagotavljamo še kakovostnejše zdravstveno varstvo na primarnem nivoju v slovenskem zdravstvu.

Kadrovske in tehnične zmogljivosti

ZDL je s 1400 zaposlenimi, več kot 430.000 opredeljenimi pacienti in več kot 2,5 milijona obiskov največji javni zavod v Sloveniji, ki zagotavlja zdravstveno varstvo na primarnem nivoju.

ZD Ljubljana v okviru Mestne občine Ljubljana (MOL) pomaga s svojo dejavnostjo ne samo prebivalcem MOL, temveč tudi vsem tistim, ki v našem zdravstvenem domu iščejo zdravniško pomoč. Tako ZDL nudi pomoč mnogo večjemu številu uporabnikov storitev, kot je prebivalcev, ki živijo na območju MOL, saj zajema tudi dnevne migrante.

Cilj dejavnosti ZDL je nuditi celovito zdravstveno oskrbo bolnikom s področja preventive, kurative in rehabilitacije.

ZDL je učna ustanova, kar pomeni, da je Ministrstvo za zdravje Zdravstvenemu domu Ljubljana podelilo naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka:

  • dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in laboratorijski tehnik,
  • dijakov srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar-negovalec,študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, radiologija, fizioterapija, delovna terapija in laboratorijska biomedicina ter
  • študentov univerzitetnega študijskega programa medicina, dentalna medicina ter specialna in rehabilitacijska pedagogika. ZDL je tudi izobraževalna inštitucija, saj kontinuirano organiziramo interna izobraževanja za svoje zaposlene in izobraževanja za drugo strokovno in laično javnost (Temeljni postopki oživljanja, Stisni me močno…).

Redno sodelujemo z zunanjimi inštitucijami, kot so: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, ZZZS, Medicinskimi fakultetami, Zdravstvenimi fakultetami in šolami, z Univerzitetnimi kliničnimi centri, NJIZ…


Skrbimo za uvajanje novosti, kot so: Referenčne ambulante družinske medicine, Redni ocenjevalni letni pogovori, Osebni plan izobraževanj, Simulacijski center…

ZD Ljubljana ima po skoraj treh letih uvajanja referenčnih ambulant (RA) v družinsko medicino 43 RA izmed trenutnih 353 RA. Ves čas trajanja tega kontinuiranega Projekta RA, ki se stalno dopolnjuje in nadgrajuje, vodja projekta upošteva   izkušnje, pridobljene v referenčnih ambulantah Zdravstvenega doma Ljubljana (primerno obvladljiva in kontrolabilna skupina), ki so prenesene in uporabljene za potrebe vseh trenutno vključenih 353 RA v vsej Sloveniji. V tem pogledu je nadgradnja RA znotraj ZDL z dodatnim članom tima (patronažna medicinska sestra) kontrolirano uvajanje novosti v obvladljivo skupino RA, ki obenem širi vsebine na družinski pristop k debelosti kot dejavniku tveganja. Na podlagi sprotnih korakov preverjanja kakovosti s strani DNV (Norveškega partnerja) bo ZDL s pomočjo partnerjev pripravil pisne dokumente/protokole in izobraževanja za strokovni kader in hkrati delavnice za laično javnost z vsebinami izboljšanja življenjskega sloga.

Vsebine za strokovni kader bodo usmerjene v preventivo ter načrtovano spremljanje kroničnih bolezni, posebej KOPB, astme, sladkorne bolezni in arterijske hipertenzije ter v družinsko obravnavo debelosti kot enega pomembnih dejavnikov tveganja za kronična obolenja. Istočasno bodo potekale edukacije za laično javnost, kjer bodo sodelavci iz ZDL predstavljali ljudem pomen zdravega življenjskega sloga.

Tako bo projekt CPC+ v ZDL izobrazil vsaj 150 strokovnih oseb in vsaj 150 laikov. Spoznanja in uporabne vsebine bodo prenesene na nacionalni nivo, zato bo ZDL v tem projektu predstavljal model uvajanja načrtovane nadgradnje RA za celotno slovensko osnovno zdravstvo-družinsko medicino. ZDL sodeluje v vseh delovnih sklopih projekta, še posebej bo nadzoroval, koordiniral in vodil projekt v njegovi celovitosti ter odgovarjal za uspešnost. Rezultati nadgrajenega načina dela v RA v ZDL bodo uporabljeni na nacionalnem nivoju za vse že obstoječe in nove RA. Na področju pristopa k laični populaciji pa bodo pristopi/ukrepi, uporabljeni s strani ZDL za prebivalce Mestne občine Ljubljana (MOL) predstavljeni širše (Evropska zdrava mesta) in v vseh RA v Sloveniji.

Spletna stran: www.zd-lj.si

 

DNV GL

Skupna zgodovina DNV GL sega v leto 1864, ko je bila Det Norske Veritas ustanovljena v Oslu kot zveza, ki naj bi zagotavljala »zanesljivo in enotno razvrščanje in obdavčitev norveških ladij«. Člani zveze so bili Norveški vzajemni klubi morskih zavarovanj, ki so združili moči za vzpostavitev enotnih pravil in postopkov za oceno tveganja iz zavarovanja posameznega plovila.

Vizija DNV GL je globalni učinek na varno in trajnostno naravnano prihodnost.

Nudimo klasifikacijo, podporo, vključno s programsko opremo, in neodvisne strokovne svetovalne storitve za pomorstvo, industrijo nafte in plina, energetsko industrijo in mnoge druge. Naših 16.000 strokovnjakov deluje v več kot 100 državah, kjer pomagajo našim strankam omogočiti, da je svet varnejši, pametnejši in bolj zelen.

Našim naročnikom pomagamo pri zagotavljanju delovanja njihovih organizacij, izdelkov, ljudi, objektov in dobavnih verig s pomočjo certificiranja, preverjanja, ocenjevanja in usposabljanja.
 
DNV Healthcare

Pristop DNV Healthcare k akreditaciji in certificiranju je inovativen in trajnosten, saj uporabljamo spoznanja in lastne izkušnje iz znanosti o varnosti v drugih varnostno kritičnih panogah. Integriramo jih kot sestavni del sistema vodenja kakovosti. Naš pristop združuje principe dokazljive kakovosti in obvladovanje tveganj s posebnimi zahtevami za klinično in fizično okolje. Naši standardi so napisani tako, da temeljijo na učinkovitosti in sistemskem pristopu, ki ob tem, da predpisuje, tudi povratno vpliva na razvoj vede o varnosti in izmenjuje izkušnje z drugimi varnostno ključnimi sektorji za definicijo učinkovitega dela, ki ga mora doseči določena organizacija zdravstvenega varstva.

Zdravstveno varstvo je seveda drugačno od drugih sektorjev, ne le z vidika samega obsega interakcij in njenem velikem obsegu, ampak tudi zaradi kompleksne interakcije kulturnih, tehničnih, kliničnih in psiholoških dejavnikov. Drugo področje, na katerem DNV Healthcare pomaga zdravstvenim organizacijam, je uporaba proaktivnih metodologij ocenjevanja tveganja in orodja za upravljanje in ublažitev nevarnosti poškodb, ki pri tem nastanejo. Pristop DNV za akreditacijo in certifikacijo posveča posebno pozornost učinkovitosti in varnosti sistemov in procesov .

V projektu CPC+ je vloga DNV GL vpeta v vse delovne sklope, še posebej pa je izražena v delovnem sklopu 6 (Verifikacija), kjer ima nosilno vlogo in s kriteriji kakovosti in priporočili za nov standard, odločilno vpliva na uspešnost projekta in delovnem sklopu 1 (Upravljanje in koordinacija).

Spletna stran: www.dnvgl.com
 
 
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Medicinska fakulteta v Ljubljani je članica Univerze v Ljubljani. Ustanovljena je bila leta 1919. Zaposluje 852 delavcev, med njimi je 236 visokošolskih učiteljev.

Fakulteto zastopa in predstavlja dekan prof. dr. Dušan Šuput, poleg njega zastopajo vodstvo fakultete: prodekan za strokovno zdravstveno področje prof. dr. Srečko Koren, prodekan za znanstveno raziskovalno področje prof. dr. Tadej Battelino, prodekan za študijsko področje dentalne medicine izr. prof. dr. Igor Kopač, prodekan za študijsko področje medicine prof. dr. Igor Švab in tajnik fakultete Nastja Babšek Omahen.

V organizacijskem smislu je fakulteta razdeljena na Oddelek za dodiplomski študijski program medicine, ki ga vodi prodekan za študijsko področje medicine prof. dr. Igor Švab, Oddelek za dodiplomski študijski program dentalne medicine, ki ga vodi prodekan za študijsko področje dentalne medicine izr. prof. dr. Igor Kopač, Oddelek za strokovno zdravstveno dejavnost, ki ga vodi prodekan za strokovno zdravstveno področje prof. dr. Srečko Koren in Oddelek za podiplomski študij, ki ga vodi prof. dr. Vito Starc. Pedagoško in znanstveno raziskovalno delo se izvaja na katedrah in inštitutih ter posameznih centrih in laboratorijih v okviru posameznega inštituta fakultete.

Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je ustanovila Medicinska fakulteta s sklepom senata 27. novembra 1995. V kratkem času smo uspeli k sodelovanju pritegniti veliko mlajših in ambicioznih kolegov, ki so želeli graditi akademsko kariero. Kasneje se je hitro povečevalo število asistentov, kot tudi novih doktorjev znanosti in učiteljev. Začeli smo sodelovati tudi s strokovnjaki drugih strok.

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (Partner 2) bo sodelovala v praktično vseh delovnih sklopih projekta, saj predstavlja najvišjo akademsko avtoriteto za vsebino projekta na nacionalnem, torej vseslovenskem nivoju in je zato naravni nosilec delovnega sklopa 3 in eden izmed bistvenih ustvarjalcev izobraževalnega modela CPC+. Svoj širok krog sodelavcev pa širi in dopolnjuje s strokovnjaki iz drugih akademskih okolij. Osnovna naloga Katedre za družinsko medicino v tem projektu je postaviti teoretična izhodišča (delovni sklop 3) in v sodelovanju z ostalimi partnerji izobraziti strokovnjake (delovni sklop 4) za izvedbo praktično vseh izobraževanj izobraževalcev in zaradi svoje centralne akademske vloge sodelovati v vseh korakih diseminacije in evalvacije projekta (delovna sklopa 2 in 6).
 
 
Mestna občina Ljubljana
Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče Slovenije ter z nekaj več kot 280.000 prebivalci hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center. Sestavlja jo 17 četrtnih skupnosti, ki omogočajo še bolj tesno sodelovanje z občankami in občani. Kljub temu, da se uvršča med srednje velika evropska mesta, ohranja prijaznost manjšega kraja, hkrati pa premore vse, kar imajo velike prestolnice, razprostira se na površini 274,99 km2. Mestna občina Ljubljana je že 25 let članica Evropske mreže zdravih mest, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.

Mestna občina Ljubljana predstavlja najpomembnejši stik s prebivalstvom centralne Slovenije in je tako naravni nosilec vloge obveščanje javnosti in neposrednega stika z državljani (delovni sklop 2), ki še niso zboleli in je zanje še toliko bolj pomembno in smiselno preprečevanje bolezni, ki jih povzroča življenjski slog. Mestna občina Ljubljana bo sodelovala tudi v vseh ostalih delovnih sklopih z viri, ki jih ima na voljo in lahko pripomorejo k bolj učinkoviti izvedbi projekta. Posebej je primerna njena na eni strani centralna lega v Republiki Sloveniji, po drugi strani pa omejitev na izrazito ruralna področja, kjer bodo aktivnosti realizacije projekta (delovni sklop 5) lahko dosegle tudi prebivalstvo, ki se redko odloči za obisk zdravstvenega doma ali informativnih delavnic o zdravem življenjskem slogu.
 
 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov ter bolničarjev negovalcev z dolgoletno tradicijo strokovnega delovanja. Predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v Sloveniji, strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah, ki proučujejo strokovna vprašanja, organizirajo strokovna izpopolnjevanja in oblikujejo strokovna priporočila in strokovne smernice s svojega ožjega strokovnega področja. Zgolj v okviru strokovnih sekcij se letno strokovno izobražuje okoli 5000 izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Zbornico – Zvezo sestavlja 11 regijskih strokovnih društev, kar omogoča strokovno regijsko delovanje na ozemlju celotne države. Zbornica – Zveza je članica Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), Mednarodne konfederacije babic (ICM) in Evropske federacije združenj medicinskih sester (EFN).

Zbornica –Zveza (partner 4) je zelo dobro organizirana stanovska organizacija, ki s svojimi 15.000 člani deluje v vsej Sloveniji. Njena vloga v delovnih sklopih 3, 4 in 5 je nepogrešljiva, saj ne le, da se aktivno vključuje v postavitev modela CPC+, izobraževanje in realizacijo, poskrbi lahko za informiranje in obveščanje vse slovenske in mednarodne javnosti preko svojih bogatih povezav (delovni sklop 2).
 
 
Zavod Prava poteza
Prava poteza je raziskovalno-razvojni zavod ustanovljen leta 2005 in registriran pri okrožnem sodišču v Mariboru. Zavod ima kot svetovalna in izobraževalna institucija za projektno vodenje in IKT podprte procese, sedež v Vrhovem Dolu, pošta Limbuš in poslovno enoto v Kraigherjevi ulici 5, Maribor.

Zavod Prava poteza se ukvarja s svetovanjem pri prijavi in izvedbi projektov, ki vključujejo nepovratna sredstva Evropske unije in Republike Slovenije. Prekaljeni v večletnem projektnem vodenju smo se pripravljeni soočiti z vsemi situacijami, do katerih pride v vedno dinamičnem projektnem okolju.

Prijava projekta za subvencijo zahteva ob zelo dobro določenem cilju in strategiji tudi skrbno izpeljano administrativno izvedbo same prijave. Z veseljem priskočijo na pomoč pri administrativni izvedbi in nadzoru evropskih (tudi v angleščini) in lokalnih razpisov. Prava poteza v vseh letih obstoja s svojim kontinuiranim delovanjem zagotavlja usklajeno tehnično upravno podporo na področjih razvoja poslovnih kompetenc, razvoja poslovanja, e-učenja, e-zdravja in splošnega upravljanja. Sodelujemo z mrežo ustvarjalnih in tehnično usposobljenih strokovnjakov v znanstvenih, poslovnih, javnih in zasebnih organizacijah. Njihovo strokovno in prilagodljivo znanje temelji na desetletnih izkušnjah v vodenju tehnološko podprtih IKT projektov v različnih okvirih in nivojih. Med 18 mednarodnimi projekti (reference so navedene na naši spletni strani), financiranimi iz sredstev EU, v katere smo bili vključeni kot partnerji ali zunanji izvajalci, se na vlogo v tej prijavi najbolj navezujejo: evalvacija projekta ACTrain, diseminacija projekta DRA-MUR-CI in vodenje projektne pisarne za Referenčne ambulante v okviru Ministrstva za zdravje (do leta 2013) v tesni povezavi s strokovnim svetom in projektnim svetom RA, v katerega so bili vključeni vsi najbolj vplivni sodelavci in partnerji projekta CPC+.

Bistvena je vloga Prava poteze (partner 5) v delovnih sklopih 1, delovnem sklopu 2 in delovnem sklopu 6, kjer zagotavlja s svojimi projektnimi izkušnjami in znanjem tekoče delo, nadzor in podporo pri izvedbi vsebinskih delovnih sklopov projekta.