V primeru povišane telesne temperature in znakov okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, težko dihanje) se najprej posvetujte s svojim osebnim zdravnikom po telefonu ali e-pošti!

Za pregled v vseh dejavnostih je OBVEZNO NAROČANJE - po telefonu ali e-pošti. Zdravnik bo glede na vaše zdravstvene težave strokovno presodil o načinu obravnave, ki je potrebna.

V zdravstvenem domu je nošenje zaščitne maske OBVEZNO za vse obiskovalce.

Obvestila

13. 5. 2021 smo v Zdravstvenem domu Ljubljana zaključili z izvajanjem preventivnih pregledov ustne votline v sklopu projekta zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb v ustni votlini.

V primeru sumljivih sprememb v ustih se lahko pacienti za pregled ponovno naročijo k svojemu izbranemu osebnemu zobozdravniku. V kolikor zobozdravnika še nimajo, si ga poiščejo v bližini kraja bivanja.

Potrdilo o prebolelem covid-19 opredeljuje, da je oseba covid-19 prebolela in kdaj ga je prebolela. Navedena časovna opredelitev neposredno vpliva na eventuelna nadaljnja testiranja in cepljenje proti covid-19. Pri osebah, ki niso bile testirane s PCR testom, je izdaja potrdila o prebolelem covid-19 v domeni strokovne presoje zdravnika in podatkov v zdravstveni dokumentaciji pacienta (simptomi sumljivi za covid-19, epidemiološki podatki, ali naveden tesen stik z osebo s potrjenim covid-19), ki omogočajo tudi časovno opredelitev, kdaj je pacient covid-19 prebolel. Za izdajo potrdila o prebolelem covid-19 ni dovolj izključno pozitiven izvid protiteles na SARS-CoV-2, saj trenutni serološki testi niso dovolj zanesljivi za presojo kužnosti ali zaščiti posameznika pred ponovno okužbo, prav tako ne omogočajo časovne opredelitve, kdaj je pacient bil v stiku s virusom SARS-CoV-2.

Pri osebah, ki so imele pozitivni bris na SARS-CoV-2, je izvid brisa vsem pacientom dostopen na spletni strani zVEM, za izpis potrebujejo digitalno potrdilo. Izvid pozitivnega brisa lahko izpiše tudi osebni zdravnik iz Centralnega registra podatkov o pacientu s pomočjo profesionalne kartice. Tovrsten izpis je za pacienta brezplačen. Naveden izvid je uraden dokument in v tem primeru pacienti dodatnih potrdil ne potrebujejo.

Izdaja potrdila s strani osebnega zdravnika je samoplačniška storitev, za katero je v ZD Ljubljana skladno z veljavnim Cenikom za izdajo spričeval, potrdil in mnenj, potrebno plačilo v znesku 15,00 EUR.

 

Zdravstveni dom Ljubljana je skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani organiziral 1. mednarodno znanstveno konferenco na primarni ravni v Sloveniji (ISCPC) z naslovom: »Interprofessional team work and quality in health care«. Konferenca je bila osredotočena na medprofesionalno timsko delo in kakovost  v zdravstvu, saj je oskrba bolnikov na ravni primarnega zdravstvenega varstva vse bolj kompleksna, pri tem pa obstajajo tudi številni izzivi kakovosti in varnosti ter timskega dela. Konferenca je bila namenjena vsem strokovnjakom, vključenim v primarno zdravstveno oskrbo pa tudi izobraževalnemu kadru, ključnim mnenjskim oblikovalcem, neformalnim negovalcem in bolnikom. Sodelovali so številni domači in tuji ugledni strokovnjaki, pomembnost konference pa je prepoznala tudi WHO in se aktivno vključila v dogajanje.

Na prvem tovrstnem mednarodnem znanstvenem dogodku na področju primarnega zdravstva v Sloveniji, so poleg domačih strokovnjakov sodelovali slavnostni govorniki David Grant, predsednik Evropskega združenja za simulacije (SESAM), dr. Anna Stavdal, voljena predsednica Svetovnega  združenja zdravnikov družinske medicine WONCA (Norveška), prof. Sally Kendall iz Univerze v Kentu (Velika Britanija), prof. Jasna Mesarić iz Libertas International University (Hrvaška) ter Adrian Rohrbasser, izredni raziskovalec iz Univerze v Bernu (Švica).

Glavne teme konference so bile:

-          profesionalizem in medprofesionalno sodelovanje v primarnem zdravstvu,

-          timsko delo – horizontalno/vertikalno sodelovanje in tranzicija oskrbe,

-          kakovost in varnost v primarnem zdravstvu,

-          simulacije v izobraževanju in usposabljanju,

-          dolgotrajna oskrba v primarnem zdravstvu in vloga neformalnih oskrbovalcev,

-          novi izzivi v oskrbi, usmerjeni k pacientu v medprofesionalnih skupinah,

-          struktura primarne oskrbe in kakovost.

Sodelujoči so prikazali rezultate svojih raziskav, ki lahko na našetih področjih pomembno doprinesejo k boljšemu pristopu in k drugačni oskrbi posameznika in populacije.

Pomembnost konference ISCPC je prepoznala tudi WHO, ki je dala pobudo, če lahko pri dogodku aktivno sodeluje, kar je bilo z veseljem sprejeto. Prepoznavnost konference na strani WHO je velik uspeh in pohvala Sloveniji za delo na primarnem zdravstvenem nivoju. Tako je v okviru prve sekcije »Medprofesionalno primarno varstvo« refleksijo s strani WHO podala svetovalka in prof. primarnega zdravstva, prof. dr. Liesbeth Borgermans s ključnimi poudarki o pomenu znanstvenega pristopa k oblikovanju in izboljševanju kakovosti dela na primarni ravni.

S komentarji se je vključil tudi njihov predstavnik dr. Evgeny Zheleznyakov, MD, PhD, ki je med drugim poudaril, da je timsko delo prihodnost primarne ravni in da je slednja v Sloveniji med bolje razvitimi.

Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za kakovost in varnost v družinski medicini (EQUIP), Evropskega foruma za primarno zdravstveno varstvo (EFPC) in Evropskega združenja za simulacije (SESAM).

Udeležence konference so najbolj pritegnila predavanja ključnih tujih predavateljev.

Predavanje Jasne Mesarić z naslovom Kultura varnosti v primarni oskrbi je zajemalo bistvene vidike kulture varnosti in merjenja kulture varnosti pacientov, zlasti v okolju primarne zdravstvene oskrbe, in podajalo primer iz Hrvaške. Predstavljeni so bili nekateri rezultati opisne statistike ter analize povezave med rezultati hrvaške različice vprašalnika o kulturi varnosti Safety Attitudes Questionnaire – Ambulatory Version (SAQ-AV) in demografskimi značilnostmi znotraj opazovalne presečne študije hrvaških storitev splošne medicine izven delovnega časa.

Adrian Rohrbasser je svoje predavanje osredotočil na razumevanje, kako in zakaj delujejo krožki kakovosti v primarnem zdravstvenem varstvu. Krožki kakovosti in podobno strukturirane manjše skupine se v primarnem zdravstvenem varstvu v Evropi namreč pogosto uporabljajo z namenom postopnega izboljšanja standardne prakse. Gre za zapleteno družbeno ukrepanje v hitro spreminjajočem sistemu primarnega zdravstvenega varstva. Številni nadzorovani preskusi in pregledi so dokazali njihove pozitivne učinke na spremembo vedenja. Ker se velikosti učinkov razlikujejo, je skušal razumeti, kako in zakaj so krožki kakovosti dosegli rezultate z realistični pristopom. Z zainteresiranimi stranmi je Rohrbasser opravil skupno raziskavo, da bi ugotovil njihove interese in želje v zvezi z usmeritvijo njegove raziskave ter njihov mentalni model krogov kakovosti, ki ga je uporabil kot okvir svojega realističnega pregleda. Ko je opredelil zadevne dokumente in izbral ter izločil ustrezne podatke, je označil in analiziral konfiguracije vsebine in mehanizme, ki so oblikovali rezultate dela krožkov kakovosti. Iz teh je oblikoval predloge za razvoj teorije programa, na kateri temeljijo krožki kakovosti, nato jih je prečistil in združil v zaporedne intervjuje z udeleženci, moderatorji in upravitelji krožkov kakovosti.

Sally Kendal je v svojem prispevku obravnavala odnose med raziskavami, vplivom in politiko ter posledice sprememb pri raziskovanju primarne zdravstvene oskrbe na osnovi objavljenega dela o vplivu zdravstvenih raziskav na politiko v Združenem kraljestvu. Namen je bil pokazati, kako lahko predpostavke in izzivi po spremembah oblikujejo pot do izvajanja politik. Poudarila je, da so dokazi, pridobljeni na znanstven način, ključni za oblikovanje politik v zdravstvenem varstvu. Povezovanje in sprotno dogovarjanje stroke in politike je pomembno zato, da slednja lahko predloge realizira. 

O primarni zdravstveni oskrbi kot temelju vzdržnih zdravstvenih sistemov, pa tudi predpogoju za doseganje univerzalne dostopnosti do zdravstvenega varstva je spregovorila Anna Stavdal. Poudarila je, da je za izvajanje primarne zdravstvene oskrbe potrebna ekipa in da obstajajo različni modeli za zagotavljanje storitve. Njena predstavitev je osvetlila sestavo ekip primarne zdravstvene oskrbe in se osredotočala na strokovnjake v prvih vrstah zdravstvene oskrbe ter zlasti na vlogo družinskega zdravnika. 

Izboljšana oskrba s simulacijo pa je bila osrednja tema predavanja Davida Granta. Kljub izvajanju številnih pobud za varnost pacientov v sodobnem zdravstvu ostaja pogostost obolevnosti in smrtnosti, ki se ji je mogoče izogniti, še vedno visoka. Da bi dosegli trajnostno preskrbo varnega zdravstva, morajo organizacije najti inovativne načine za združevanje nenehnega učenja z visoko zmogljivostjo, ob istočasnem zagotavljanju storitve. Grant pravi, da je bistveno pri tem ustvarjanje psihološko varnega okolja, kjer je poudarek na nenehnem učenju, ne pa porazdelitev krivde, cilj pa je reševanje problemov in razporeditev učenja. Njihov pristop k uporabi simulacij je opisal na različne načine, ki jim omogočajo, da izkoristijo strast in radovednost njihovega osebja za inovacije in prilagajanje. Pravi, da jih morajo podpirati pri prevajanju učenja v nove načine vedenja v kliničnem okolju. Spreminjati njihovo delo kot opravljeno in jim podeliti lastništvo nad doseganjem njihovih želja, vzbujati občutek, da se lahko stvari spremenijo, in jih motivirati, da si prizadevajo nenehno izboljševati.

Omenjena konferenca je pokazala strateške usmeritve, kje lahko dajemo poudarek nadaljnjim ukrepom v slovenskem primarnem zdravstvu za boljše in kakovostno ukrepanje. Pokazalo se je tudi, da kljub dejstvu, da področje družinske medicine nima zakonsko financirane raziskovalne dejavnosti v okvirju terciarja kot druge klinične stroke, kljub vsemu doprinaša k znanosti. To je posebej pomembno zato, ker se ta dejavnost srečuje z najširšimi množicami pacientov, ki imajo od tega lahko koristi. Znanstvena konferenca je povezala več kot 200 strokovnjakov iz Evrope in Slovenije in medsebojna izmenjava izkušenj je porodila hkrati tudi nove raziskovalno-razvojne izzive.

ISCPC the most memorable quote

Od petka, 1. januarja, lahko ženske, otroci, žrtve nasilja, poiščejo pomoč na 24-urni svetovalni telefonski liniji SOS telefon. Telefonska številka 080 11 55 je brezplačna, anonimna in zaupna, na voljo pa bo 24-ur na dan, vse dni v tednu.

Spoštovani uporabniki Zdravstvenega varstva predšolskih otrok področne enote Rudnik!

Od 3.11.2020 dalje pediatrična covid ambulanta deluje v PE Rudnik, covid ambulanta za odrasle ostaja v PE Črnuče. 

Ambulanti Zdravstvenega varstva predšolskih otrok (Vlasta Porenta in Katja Dejak Gornik) PE Rudnik do nadaljnjega delujeta na lokaciji ZD Vič, Šestova ulica 10, Ljubljana.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Spoštovane pacientke in pacienti!

V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov z dne 25.10.2020 v ZD Ljubljana prekinjamo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v zdravstveno vzgojnih centrih ter s preventivnimi storitvami v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).

Izjema so presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa, cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Spoštovani starši in skrbniki otrok!

V oktobru je z delom v enoti Šiška pričela nova pediatrinja Vesna Bančič-Silva, dr. med., spec. pediatrije, ki bo delala v Zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter Zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine.

Obveščamo vas, da sta družinski zdravnici Mojca Lombardo, dr.med.spec. in Gordana Šćepanović, dr. med., spec. prenehali z delom v ZD Ljubljana. Novo izbiro osebnega zdravnika pacienti uredijo pri zdravnikih, ki še sprejemajo nove paciente. Na naši spletni strani je objavljen seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ki še sprejemajo nove paciente in se redno posodablja. Ker trenutno v ZDL ni prostega družinskega zdravnika, svetujemo, da se za opredelitev obrnete še na zdravnike zasebnike in zdravnike s koncesijo, ki so še dolžni opredeljevati.

Spoštovane pacientke in pacienti.

Ambulante v zdravstvenem domu so v aktualnem času zelo obremenjene s telefonskimi klici, zato vas vljudno prosimo, da se poslužujete elektronskih poti komuniciranja, če je to le mogoče. Pacienti, ki nas kontaktirate po elektronski pošti, dodatno ne kličite v ambulanto, da bi preverili, ali smo e-pošto prejeli. Vsi ti telefonski klici namreč dodatno obremenjujejo telefonsko linijo in so popolnoma nepotrebni, saj na e-pošto praviloma odgovorimo najkasneje naslednji delovni dan.


NAROČILO RECEPTOV, NAPOTNIC, BOLNIŠKEGA STALEŽA

Vse administrativne storitve, kot so izdaja receptov za kronično terapijo, napotnic za kontrolne preglede, naročilnic za medicinske pripomočke, po presoji osebnega zdravnika ureditev bolniškega staleža, se izvaja na daljavo, če je le možno preko e-pošte.

Ob tem vas prosimo, da skrbno načrtujete naročilo receptov že nekaj dni pred porabo zdravila. Prav tako vas naprošamo, da pred klicem v ambulanto preverite v lekarni, ali imate morda še veljaven obnovljiv recept za zdravila za kronično terapijo. Recepte za stalna zdravila, ki jih imate v kronični terapiji zdravnik običajno predpiše za obdobje 3 mesecev. Ob ponovnem naročanju receptov vas zato prosimo, da sočasno naročite VSA zdravila, ki jih redno jemljete (1 naročilo stalne terapije na 3 mesece) in ne naročate le posameznih zdravil.

V primeru kontrolnega pregleda pri zdravniku na sekundarnem/terciarnem nivoju zdravstva najprej preverite, ali je vaša izdana napotnica za kontrolni pregled še vedno veljavna, kar je razvidno iz zapisa zadnjega pregleda. Od 8.5.2020 dalje ima po pravilih ZZZS napotni zdravnik tudi možnost, da podaljša veljavnost napotnice osebnega zdravnika, in sicer lahko podaljša veljavnost napotnice za največ dve leti (skupaj lahko znaša veljavnost napotnice do tri leta). Podaljšanje napotnice s strani napotnega zdravnika mora biti izvedeno preden napotnica preteče in s tem ni potrebna izdaja novih napotnic s strani osebnega zdravnika za kontrolne preglede.

Konec septembra je bila načrtovana mednarodna konferenca Evropskega združenja za primarno zdravstveno varstvo (EFPC), ki bi jo gostili v Ljubljani, ZD Ljubljana pa bi sodeloval kot partner. Zaradi trenutne epidemiološke situacije konference v načrtovani obliki ni bilo mogoče izvesti, zato je EFPC od 27. 9.-29. 9. 2020 organiziral spletni dogodek, dogodek v živo pa je predviden med 14.-16.2.2021.

V nedeljo, 27. 9., smo se e-dogodku pridružili tudi v Simulacijskem centru ZD Ljubljana. Po uvodni predstavitvi spopadanja z epidemijo koronavirusa v ZD Ljubljana v obliki dokumentarnega filma, je Simulacijski center predstavil še 3 vsebine: - Komunikacija v krizni situaciji, - Pristop k pacientu s septičnim šokom in - Simulacije v preventivi (kajenje, debelost).

V ponedeljek, 28.9., je predsednica WONCA World, dr. Anna Stavdal iz Norveške, govorila o Pan-evropski komisiji Svetovne zdravstvene organizacije o zdravju in trajnostnem razvoju: premislek o prednostnih nalogah politike v luči pandemije. V popoldanskem času je potekala Generalna skupščina EFPC 2020, ki so se je udeležili člani EFPC, med drugimi tudi ZD Ljubljana.

V torek, 29.9., pa so bile izvedene spletne delavnice oziroma predavanja, na podlagi oddanih abstraktov (povzetkov). Izvedena sta bila dva kroga. V prvem sta bila predstavljena organizacija primarne oskrbe in vključenost bolnika / skupnosti, kjer je ZD Ljubljana predstavil organizacijo oskrbe kroničnih bolnikov (Mnenje zdravstvenega tima o integrirani oskrbi oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 in hipertenzijo) in vključenost bolnikov v zdravljenje (Mnenja pacientov o boljši zdravstveni oskrbi in načinih, kako jih lahko zdravstveni delavci opolnomočijo).
V drugem krogu pa je bila možna izbira med tremi sejami, (1) duševnim zdravjem in naraščajočo neenakostjo, (2) primarno oskrbo in COVID19 v flamski perspektivi in (3) ranljivimi skupinami študentov s težavami z duševnim zdravjem v grškem kontekstu.

 

Spletna stran EFPC na povezavi: http://euprimarycare.org

 

Stran 4 od 6
banner cepljenje
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve

Nastavitve za uporabo piškotkov

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.

Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.